Kontaktní a poradenské centrum

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Kolping je součástí systému práce s uživateli drog a jejich blízkými. 

Služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Jsou anonymní a bezplatné, vyjma dvou služeb, za které jsou vybírány drobné příspěvky. Kontaktní a poradenské centrum Kolping sídlí ve městě Žďár nad Sázavou v jedné budově společně s Adiktologickou ambulancí Kolping a Centrem primární prevence Spektrum.

 

1) Oblast práce s uživateli nelegálních návykových látek
Cílem služeb je minimalizace škod u uživatelů drog, přičemž akceptujeme, že klient v dané době užívá drogy a nechce či nemůže přestat. Abstinence tedy není podmínkou spolupráce klienta se zařízením. Když se klient rozhodne pro abstinenci nebo pro život s drogou, vždy je možné mu nabídnout intervenci. Klientům je umožněn anonymní kontakt, dochází k navazování spolupráce a poskytování služeb (výměnný program, distribuce zdravotnického materiálu, testování (na HIV, žloutenky typu B a C, syfilis), předávání informací, poradenství, podpora...).

Kontaktní centrum má tým tvořený sociálními pracovníky. Pracovníci dle potřeby spolupracují s návaznou sítí služeb, s ambulantními psychiatry, s programy detoxifikace, s terapeutickými komunitami, se stacionáři, s právními poradnami, s probační a mediační službou, se zařízeními sociální péče a dalšími odbornými zařízeními.

2) Oblast práce s rodiči a blízkými uživatelů

Cílem služby je podpořit a pomoci rodičům či dalším lidem, jejichž blízcí experimentují či užívají návykové látky. Může se jednat o případy, kdy rodič zjistí experimentování dítěte s návykovými látkami, nebo když se například pořebujete na něco ohledně závislostí zeptat. V těchto případech nabízíme poradenství týkající se Vaší konkrétní situace a poskytování odborných informací. To vše bezplatně a s možností anonymity.

 

Principy naší práce:

Nízkoprahový – sociální služby jsou poskytovány s co nejnižšími překážkami (místní, časové, psychologické) pro klienty. Jsou snadno dostupné, bezplatné. Kontakt se zařízením nevyžaduje žádná doporučení, posudky či potvrzení.

Bezpečný – zařízení poskytuje bezpečný prostor pro klienty, kde jsou přijímáni bez předsudků. Veškeré údaje o klientech získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jejich souhlasu další osobě či instituci.

Ochrana společnosti – přístup Public Health, který sleduje ochranu populace před přenosem závažných infekčních chorob (HIV, hepatitidy), což je zajišťováno výměnným programem, distribucí prezervativů, předáváním informací o zdravotních rizicích, možnostech jejich minimalizace.