Veřejný závazek

Poslání:

Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále poskytujeme poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu snávykovými látkami. Působíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení voblasti závislostí. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou vokresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

Cíle:

 •  minimalizovaná zdravotní, sociální a právní rizika spojená s užíváním drog,
 • zodpovědnější přístup uživatelů drog vzhledem kšíření vážných infekčních chorob,
 • dobře informovaný a podporovaný klient kméně rizikovému způsobu chování,
 • klient motivovaný k sociální a zdravotní stabilizaci,
 • obnovené nebo vyjasněné rodinné či partnerské vztahy zasažené drogovým problémem,
 • navázání a udržení kontaktů se skrytou populací uživatelů drog,
 • širší veřejnost, především mladí lidé, mají základní informace o službách zařízení.


Cílová skupina

Primárně jde o osoby užívající nelegální návykové látky, osoby bez přístřeší užívající alkohol či osoby ve vyšší míře ohrožené jejich užíváním. Další skupinou jsou rodiče, partneři, známí či blízcí těch, kterým drogy zasáhly do života.   

 • injekční uživatel nelegálních návykových látek, 
 • neinjekční uživatel nelegálních návykových látek, 
 • osoby bez přístřeší užívající návykové látky (alkohol)
 • neuživatel návykových látek ve vyšší míře ohrožený užíváním návykových látek 
 • osoby ze sociálního okolí uživatele nelegálních návykových látek.

 

Služba není poskytována

 • osobám nespadajícím do cílové skupiny 
 • osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce


Zásady poskytovaných služeb:

 • Anonymita – klient má právo využívat služeb KPC bez poskytnutí osobních údajů.
 • Bezplatnost – služby klientům (mimo polévky a praní) poskytujeme bezplatně.
 • Důvěrnost – informace o klientech neposkytujeme bez jejich souhlasu.
 •  Dobrovolnost – klient sám volí jaké služby bude využívat, v jakém rozsahu a jak dlouho.
 • Individuální přístup – v každém klientovi respektujeme jedinečného člověka se specifickými potřebami.
 • Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva klienta vyplívající z Listiny základních práv a svobod a právního řádu ČR.


Kapacita služby:

Kapacita služby je stanovena na 30 kontaktů (10 min. jednání).