Veřejný závazek

  

Poslání:

Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím nelegální návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále poskytujeme poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami. Působíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Cíle:

 •     minimalizovaná zdravotní, sociální a právní rizika spojená s užíváním drog
 •     zodpovědnější přístup uživatelů drog vzhledem k šíření vážných infekčních chorob
 •     dobře informovaný a podporovaný klient k méně rizikovému způsobu chování
 •     klient motivovaný k sociální a zdravotní stabilizaci
 •     obnovené či vyjasněné rodinné či partnerské vztahy zasažené drogovým problémem
 •     navázání a udržení kontaktů se skrytou populací uživatelů drog
 •     širší veřejnost, především mladí lidé, mají základní informace o službách zařízení


Cílová skupina

Primárně jde o osoby užívající nelegální návykové látky či osoby ve vyšší míře ohrožené jejich užíváním. Další skupinou jsou rodiče, partneři, známí či blízcí těch, kterým drogy zasáhly do života.   

 •     injekční uživatel návykových látek
 •     neinjekční uživatel návykových látek
 •     neuživatel návykových látek ve vyšší míře ohrožený užíváním nelegálních návykových látek
 •     osoby ze sociálního okolí uživatele nelegálních návykových látek

 

Služba není poskytována

 •     osobám nespadajícím do cílové skupiny
 •     osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce


Zásady poskytovaných služeb:

 •     Anonymita – klient má právo využívat služeb KPC bez poskytnutí osobních údajů.
 •     Bezplatnost – služby klientům (mimo polévky a praní) poskytujeme bezplatně.
 •     Důvěrnost – informace o klientech neposkytujeme bez jejich souhlasu.
 •     Dobrovolnost – klient sám volí jaké služby bude využívat, v jakém rozsahu a jak dlouho.
 •     Individuální přístup – v každém klientovi respektujeme jedinečného člověka se specifickými potřebami.
 •    Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva klienta vyplívající z Listiny základních práv a svobod a právního řádu ČR.


Kapacita služby:

Kapacita služby je stanovena na 30 kontaktů (10 min. jednání).