Hrmonogram

 Pondělí:

 • seznámení s pracovníky, prostředím zařízení 
 • nastavení harmonogramu praxe (náplň jednotlivých dní, zapojení do programů zařízení)
 • vyplnění Dohody o odborné praxi a její potvrzení zřizovatelem
 • stručné informace o historii zařízení, koncepci a filozofii zařízení
 • prostudování a podepsání BOZP
 • seznámení s etickým kodexem, manuálem minimálního bezpečí.
 • předání informačních materiálů (letáky, výroční zpráva)
 • vydefinování, jakou formou bude praktikant zapojen do práce s klienty 


Úterý:

 • zaměřeno na práci s klientem: nabídka služeb
 • pravidla
 • dokumentace
 • předání a představení operačního manuálu, četba materiálů
 • účast na službě


Středa:

 • účast na pracovní poradě týmu
 • bližší seznámení s programy: KC, TP, PP
 • asistence při zpracování administrativy
 • financování zařízení


Čtvrtek:

 • čas pro dotazy praktikanta (témata jím volená), četbu dokumentace
 • informace o spolupracujících organizacích (zapojení KC do systému péče)
 • účast na službě, popř. TP, programu PP


Pátek:

 • závěrečné zhodnocení praxe, reflexe praktikanta
 • účast na službě, popř. TP, programu PP


V případě, že je praxe konána po dobu dvou týdnů, řídí se program druhého týdne praxe individuální zakázkou praktikanta.

Výstup z praxe


Každý praktikant může být pověřen koordinátorem během průběhu praxe zpracovat individuální projekt. Jeho rozsah a zaměření se řídí individuálně dle zájmu daného praktikanta. Např. se může jednat o zpracování kasuistiky, rozhovoru, který poté student použije ve své diplomové práci (dále např. anketa, program pro klienty – turnaj, hry, arte, apod.). Projektem může být také pozorování vycházející z cíle praxe.