Veřejný závazek

 

Poslání: Podporujeme připravenost dětí a mládeže v regionech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod v zodpovědném rozhodování, a tím jim pomáháme hledat východisko ze složitých životních situací.

Hlavní  cíl: 
Rozvoj sociálních dovedností jako je asertivita, efektivní komunikace, týmová spolupráce, posilování sebejistoty, vyjadřování, sdílení emocí, uvědomění si nutnosti kladných mezilidských vztahů, zdravý způsob života a produktivní trávení volného času.

Cíle programů je:
- předejít výskytu sociálně nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží nebo alespoň množství takových jevů omezit.
- předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku, nebo alespoň posunout užívání návykových látek do pozdějšího věku.
- navázat kontakt pro případnou další práci s mladými lidmi, kteří se ocitnou v krizi, či se u nich objeví drogový problém.
- rozvíjet sociální dovednosti jako je asertivita, efektivní komunikace, týmová spolupráce, sebejistota, vyjadřování, sdílení emocí, 
- uvědomění si nutnosti kladných mezilidských vztahů, zdravý způsob života a produktivní trávení volného času

Abstraktní úroveň cíle: 
U cílové skupiny nevzniká, je minimalizován, oddálen a nebo zastaven vznik rizikového chování.
Obecná úroveň: 

I. stupeň:

 •     Cílová skupina zná hranice své bezpečnosti, ví, jak se zachovat při jejich porušení.
 •     Cílová skupina zná svoje základní práva a povinnosti – v rodině a třídním kolektivu.

II. stupeň, SŠ:

 •     Cílová skupina má dostatek informací a dovedností k zodpovědnému formování svých postojů, hodnot a vztahů.
 •     Cílová skupina má znalosti a sociální dovednosti, umožňující rozlišovat projevy rizikového chování.
 •     Cílová skupina má znalosti a dovednosti, umožňující v případě potřeby vyhledat účinnou pomoc.

 

Cílové skupiny:

Abstraktní úroveň: žáci ZŠ, studenti SŠ

Obecná úroveň:    žáci I. stupně, žáci II. stupně, studenti středních škol


Konkrétní úroveň: v rámci konkrétní úrovně lze sledovat následující jevy:

 •    Narušené vztahy v třídním kolektivu: šikana (šikanující, šikanovaný, pozorovatel), komunikace v třídním kolektivu, komunikace v rámci part, rodiny, vztahy chlapci-dívky, vyloučení z kolektivu, krádeže v rámci třídy, agrese, konflikty ve školním prostředí (odmítání autority), rivalita, nízké sebevědomí, sebeprosazování.
 •     Užívání návykových látek – legálních, nelegálních, poruchy příjmu potravy, týrání, zneužívání, zanedbání, dětská práva a povinnosti – uvědomění, sebenáhled, kriminalita mládeže, sebepoškozování, záškoláctví, rasová diskriminace, xenofobie

 

 • Zásady:

  Komplexnost:
  Program se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních a nelegálních návykových látek a problematiku rizikového chování, ale i na rozvoj sociálních dovedností, zdraví a životního stylu.

  Kontinuita:
  Programy jsou uspořádány jako systém, ve kterém jsou jednotlivá témata sestavena, tak aby na sebe navazovala. Snaha je o dlouhodobost a komplexnost, což zaručuje, vysokou efektivitu programů primární prevence.

  Práce s třídním kolektivem:

  Jednotlivé techniky jsou realizovány se skupinou třídního kolektivu. Ve školním prostředí vždy s jednou třídou.

  Dynamičnost:
  Program využívá interaktivních technik, při kterých je cílová skupina aktivní součástí programu a má možnost program ovlivnit dle svých aktuálních potřeb.

  Flexibilita:
  Program reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny. Cílem je, aby žáci získané dovednosti uměli uplatnit v každodenním životě a staly se součástí jejich hodnotového žebříčku.

  Odbornost:
  Lektoři programu splňují požadavky dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a dále se vzdělávají v oblasti primární prevence.

 

...