Co nabízíme

 

Posláním námi poskytovaných programů primární prevence je podporovat připravenost dětí a mládeže z regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod v zodpovědném rozhodování, a tím jim pomáháme hledat východisko ze složitých životních situací.  

Cílem těchto programů je rozvoj sociálních dovedností jako je asertivita, efektivní komunikace při řešení konfliktů, týmová spolupráce, posilování sebejistoty, vyjadřování, sdílení emocí, zdravý způsob života, nabízení pozitivních alternativ trávení volného času, podpoření protidrogových postojů a norem.

Naše programy jsou certifikovány MŠMT, což zajišťuje jejich odpovídající kvalitu a odbornost.

S cílovou skupinou pracujeme v komunitním kruhu za použití dramatické výchovy, interaktivních a prožitkových technik, sociálně psychologických her, výkladu, artetechnik, řízené diskuze a zpětné vazby. Do programu vstupují dva lektoři, programu je přítomen třídní učitel. Programy se realizují dvakrát během školního roku. Probíhají tři vyučovací hodiny. Vždy se pracuje s celým třídním kolektivem.

Nástin realizace programu v třídním kolektivu: seznámení se s žáky, představení práce a služeb SPEKTRA – centra primární prevence a drogových služeb, s žáky jsou vydefinovány pravidla programu tak, aby byl program příjemný a bezpečný pro každého účastníka, probíhají jednotlivé techniky dle tématu programu, probíhá reflexe, diskuze, zpětná vazba od žáků na program, zpětná vazba od třídního učitele, předání poradenského e-mailu na lektory pro další možnosti komunikace a zodpovězení dotazů od žáků.

Rodiče jsou o těchto programech informováni prostřednictvím školy. Škole je nabízena možnost účasti lektorů programů primární prevence na rodičovském sdružení.
Pro školní rok 2017/2018 je připraveno 10 programů primární prevence pro první stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ a SŠ. Jednotlivé programy jsou rozděleny do dvou bloků. Pokud v jednom ročníku proběhne určité téma programu, v ročníku následujícím je program realizován se stejným cílem, ale s použitím jiných stěžejních technik a aktivit. Programy jsou realizovány ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Ceny programů odpovídají délce jednotlivých programů a hradí ji zájemce o programy.

Přehled dvoublokových programů naleznete zde: