Školní metodik prevence

Vyhl. č. 72/205 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
§ 7 Škola

1) Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, poskytování může být zajišťováno i školním psychologem nebo speciálním pedagogem.
2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:
a) prevenci školní neúspěšnosti,
b) primární prevenci sociálně patologických jevů,
c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování,
g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně psychologických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Příloha č.3. vyhlášky 72/2005 Sb.
Standardní činnosti školy
II. Standardní činnosti školního metodika prevence
Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně-patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence soc.pat.jevů.
5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní zprávy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálněpatologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v prevenci soc.pat. jevů.
7) Kontaktování odpovídajícího odbornéhopracoviště a participace na intervenci a následná péči v případě akutního výskytu soc.pat. jevů.
8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochrabě osobních údajů.
9) Vedenéí písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získání nových odborných informací a zkušeností.
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast soc.pat. jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány soc péče, , nestátní organizace, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti
1) vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálněpatologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálněpatologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálněpatologických jevů ve škole.
3) Příprava podmínek pro integrace žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Předpokladem k činnosti metodika prevence je studium podle § 9 písm.c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP
Studium k výkonu specializovaných činností

1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, kterými jsou:
a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,
b) tvorba a následná koordinaceškolních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol,
c) prevence sociálně patologických jevů,
d) specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy,
e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo
f) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.


Na snížení rozsahu PPČ podle § 3 odstavce. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Má nárok pouze koordinátor v oblasti informačních a komunikačních činností.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka § 133 zákoníku práce
Pedagogickému pracovníkovi, který vedla přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1000 až 2 000 Kč měsíčně.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č.j..: 21291/2010-28)
www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
Odměňování pedag.prac.:
http/msmt.cz/dokumenty/metodicky-vyklad-k-odmenovani-c-j-msmt-11705-2013-201