Nabídka programů školské primární prevence rizikového chování

 Programy školské primární prevence rizikového chování jsou vytvořeny s důrazem na přiměřenost dané věkové skupině dětí. Reagují na potřeby školy a školských zařízení v oblasti primární prevence v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Programy jsou vždy realizovány s jedním třídním kolektivem, pracuje se v komunitním kruhu za účasti třídního učitele. Práce se třídou probíhá tři vyučovací hodiny dvakrát během školního roku.

Naše programy jsou certifikovány MŠMT, což zajišťuje jejich odpovídající kvalitu a odbornost.Certifikát_2014.  Rozsah_certifikace.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, má škola také možnost, po doporučení Pedagogicko-psychologickou poradnou, realizovat intervenci formou práce s třídním kolektivem prostřednictvím námi nabízených programů.

Cílem programů je:

- předejít výskytu sociálně nežádoucích jevů mezi dětmi a mládeží nebo alespoň množství takových jevů omezit.
- předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku, nebo alespoň posunout užívání návykových látek do pozdějšího věku.
- navázat kontakt pro případnou další práci s mladými lidmi, kteří se ocitnou v krizi, či se u nich objeví drogový problém.
- rozvíjet sociální dovednosti jako je asertivita, efektivní komunikace, týmová spolupráce, sebejistota, vyjadřování, sdílení emocí, uvědomění si nutnosti kladných mezilidských vztahů, zdravý způsob života a produktivní trávení volného času

Nabídka Centra primární prevence Spektrum zde:

Ceny programů primární prevence a cestovní náklady naleznete zde: