Potvrzeno: služby Kontaktního a poradenského centra Spektrum jsou kvalitní

[24. 9. 2018] Kontaktní a poradenské centrum Spektrum získalo při hodnocení téměř 99 % bodů, a tak po 4 letech opět úspěšně prošlo zásadní kontrolou kvality.

Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je důležitým nástrojem pro sledování kvality zařízení působících v oblasti závislostí. Zařízení, které touto kontrolou úspěšně projde, získává certifikát o kvalitě, a to na dobu dvou až čtyř let. Certifikace je při dotačních řízeních zohledňována jak ministerstvy, tak i kraji a městy. Vzhledem ke ztrátě pouhých 9 bodů z celkových 567 lze předpokládat, že certifikační komise, která bude výstup z certifikace posuzovat, udělí certifikaci na nejdelší možnou dobu, tedy čtyři roky.

Při certifikaci se posuzovalo celkem 63 obecných standardů odborné způsobilosti, dále 63 speciálních standardů v oblasti kontaktních a poradenských služeb a terénních programů. Tyto standardy se týkaly práv klientů, nastavení služby, personální oblasti, zajištění odbornosti služby, procesu průchodu klienta službou, plánování péče, vedení a zabezpečení dokumentace, organizačních aspektů, prostředí, hodnocení kvality, finančního zabezpečení, vnějších vztahů a návaznosti služby. Ve všech těchto oblastech byla prokázána vysoká kvalita.

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, které provozuje Kolpingovo dílo České republiky, poskytuje své služby uživatelům drog a jejich blízkým již 23. rokem. Zařízení se zaměřuje nejen na přímou práci s uživateli nelegálních návykových látek, ale také na práci s rodiči, partnery a všemi, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami. Těmto lidem je poskytována rodinná terapie, poradenství a informace týkající se konkrétní situace. Může se například jednat o situace, kdy dítě experimentuje s drogami a rodiče u něj „něco najdou“. Služby jsou zařízením poskytovány bezplatně a s možností anonymity.

Tým Kontaktního a poradenského centra tvoří celkem 6 pracovníků na 3,7 úvazku. Ročně se na zařízení obrátí průměrně 243 osob, s nimiž proběhne průměrně 3045 kontaktů. V rámci snižování škod způsobených užíváním drog zařízení ročně poskytne 23 tisíc kusů injekčních stříkaček a provede 175 testů na přítomnost protilátek závažných infekčních nemocí. Kontaktní a poradenské centrum poskytuje sociální služby ambulantní i terénní formou, a to na území okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.