Konktaktni centrum

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum je součástí systému práce s uživateli drog a jejich blízkými. Zabývá se jak prací přímo s uživateli drog, tak i jejich blízkými (lidmi, kteří jsou v kontaktu s lidmi užívajícími drogy).

 

1) Oblast práce s uživateli nelegálních návykových látek

Cílem služeb je minimalizace škod u uživatelů drog, přičemž akceptujeme, že klient v dané době užívá drogy a nechce či nemůže přestat. Abstinence tedy není podmínkou spolupráce klienta se zařízením. Když se klient rozhodne pro abstinenci nebo pro život s drogou, vždy je možné mu nabídnout intervenci. Klientům je umožněn anonymní kontakt, dochází k navazování spolupráce a poskytování služeb (výměnný program, distribuce zdravotnického materiálu, testování (na HIV, HCV, syfilis), předávání informací, poradenství, podpora...)

Kontaktní centrum má tým tvořený sociálními pracovníky. Pracovníci dle potřeby spolupracují s návaznou sítí služeb, s ambulantními psychiatry, s programy detoxifikace, s terapeutickými komunitami, se stacionáři, s právními poradnami, s probační a mediační službou, se zařízeními sociální péče a dalšími odbornými zařízeními.

2) Oblast práce s rodiči a blízkými uživatelů


Cílem služby je podpořit a pomoci rodičům či dalším lidem, jejichž blízcí experimentují či užívají návykové látky. Může se jednat o případy, kdy rodič zjistí experimentování dítěte s návykovými látkami, nebo když se například pořebujete na něco ohledně závislostí zeptat. 
V těchto případech nabízíme poradenství týkající se Vaší konkrétní situace a poskytování odborných informací. A to vše bezplatně s možností anonymity.

Terénní programy

Terénní program je poskytován na nejpřirozenějších místech uživatelů návykových látek, tam kde se uživatelé běžně pohybují a cítí bezpečně. A to v okresech Ždár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
Pracovníci pracují:

Na ulicích, v parcích, na nádražích, u zastávek, na náměstí
Pracovníci se ve stanovené provozní době pohybují po městě Žďár nad Sázavou (dále Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem, Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou,  Ždírci nad Doubravou a další místa - viz provozní doba), a to zvláště v lokalitách, kde je vyšší pravděpodobnost přítomnosti uživatelů nelegálních návykových látek. Terénní pracovníci oslovují řadu lidí (tedy i neuživatele návykových látek), seznamují je s nabídkou služeb, smyslem programu. Uživatelům návykových látek či těm, co jsou užíváním ohroženi, poskytují v daném odkazu uvedené služby.

V bytech uživatelů
s klienty je možné se domluvit na poskytování služeb v jejich bytech.

Podmínky pro poskytnutí služby v bytě:

 • musí být předem domluvená a musí o ní vědět všichni, kdo v bytě budou (tedy např. rodiče, partner, kamarádi)
 • je domluven čas a konkrétní podoba návštěvy (v kolik hodin přijde, kde se nachází byt, jak to tam vypadá, kdo všechno bude na bytě přítomen, kolik terénních pracovníků přijde)
 • za přítomnosti terénního pracovníka SE NESMÍ: vyrábět drogy, prodávat drogy, vyskytovat děti v nevyhovujících podmínkách nebo probíhat jakákoliv činnost podléhající oznamovací povinnosti
 • je vyjasněné, co se od návštěvy očekává
 • s klientem žijícím ve společné domácnosti s rodiči terénní pracovník probere, jak se před nimi chovat a jak s nimi jednat
 • pokud klient vyžaduje, aby před jeho rodiči a ostatními lidmi v bytě zamlčel, že je terénní pracovník, odmítneme návštěvu – pracovník nemůžeme vystupovat v pozici jeho kamaráda
 • při návštěvě se terénní pracovník případným rodičům představí a sdělí jim, proč tam je – klient je upozorněn na to, že pracovník nebude v žádném případě lhát, krýt ho, poskytovat mu alibi nebo se přiklánět na jeho stranu v případě sporu s rodiči
 • před odchodem terénní pracovník zhodnotí, jestli klientovi nebo někomu jinému v bytě nehrozí akutní nebezpečí, případně zajistí odbornou pomoc

pracovník neodchází v případě, že se klient nachází v psychotickém stavu nebo má sebevražedné tendence a ihned zavolá odbornou pomoc.
 
Dle domluvy po telefonu
Klient i další osoby mohou volat na terénní mobil a domluvit se na setkání na území města, případně v bytě. Může se jednat o výměnný program, případně další služby (informační servis, poradenství atd.).

Domluva probíhá takto:

 • zjištění zakázky (výměnný program, další služby…)
 • domluva místa, času setkání, sdělení poznávacích znaků terénního pracovníka, dotaz na možnost zpětného volání pro případ že se nemohou najít
 • pracovník na domluveném místě čeká max. 15 minut!!
 • v případě, že se klient nedostaví a zavolá později, je odkázán na služby Kontaktního centra, případně je výměna domluvena na další den