Veřejný závazek

Poslání
Posláním Adiktologické ambulance Kolping je pomáhat lidem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti (závislost na alkoholu, tabáku, nelegálních drogách, patologické hrání). Podpora a pomoc je v případě zájmu poskytována i jejich rodinným příslušníkům a blízkým.

Cíle služby:
- Pacient je zdravotně, psychologicky a sociálně stabilizován.
- Pacient žije spokojenějším a plnohodnotnějším způsobem života.
- Je posílený rodinný systém
- Jsou posíleny psychosociálních schopností a dovedností
- Pacient přebírá větší zodpovědnost za svůj život
- Pacient zvládá efektivně selhání a obtížné situace
- Pacient dobře zvládá období po léčbě
- Služba je odborné i široké veřejnosti známá

Cílová skupina:
Služby jsou určeny lidem, kteří se potýkají
- s užíváním alkoholu, tabáku
- s užíváním dalších návykových látek (pervitin, heroin, subutex…)
- s gamblerstvím (sázení, automaty, poker…)
- se závislostí na jídle
- se závislostí na PC
- s jinou formou závislosti
- s nějakou formou závislosti u svého blízkého

Může jít o osoby:
- experimentující
- problémoví uživatelé
- motivovaní i nemotivovaní uživatelé
- absolventi léčby závislosti

Negativní cílová skupina:
- osoby bez závislostního problému
- osoby, s nimiž se na základě handicapu či jazykové bariéry není možná komunikace
- osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce.
 
Zásady Adiktologické ambulance
Důvěrnost – informace o pacientech neposkytujeme bez jejich souhlasu
Bezplatnost – služby poskytujeme bezplatně
Respekt – respektujeme způsob života pacienta, abstinence není podmínkou.
Podpora pacienta v odpovědnosti za sebe sama – vnímáme pacienta jako experta na svůj život
Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva pacienta vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Pracovníci dodržují etický kodex pracovníků v adiktologii.

Adiktologickou ambulanci je možné využít k léčbě závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství.